Regulamin porządkowy określa sposób świadczenia prywatnych usług medycznych pacjentom.

Kieleckie Centrum Pediatryczne organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

1. Rejestracja pacjentów odbywa się:

a. telefonicznie

b. osobiście

c. przez upoważnionych członków rodziny, lub przez osoby trzecie

d. za pośrednictwem strony internetowej z wyznaczeniem dnia i godziny udzielenia świadczenia.

2. Pracownik rejestracji dzień przed wyznaczonym terminem udzielenia świadczenia telefonicznie potwierdza wizytę.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia się pacjenta lub w innym terminie z nim uzgodnionym. W przypadku zmiany terminu pracownik dokonujący rejestracji informuje o tym pacjenta i ustala nowy termin udzielenia świadczenia.

a. W przypadku spóźnienia na umówioną wizytę pacjent przechodzi na koniec kolejki

4. Pacjent może zapłacić za usługę gotówką lub kartą płatniczą

5. Na życzenie pacjenta przychodnia wystawia fakturę.

6. Faktura może być w wersji papierowej lub elektronicznej. Fakturę papierową pacjent otrzymuje na miejscu bądź jeżeli wystawienie jej od razu jest niemożliwe otrzymuje ją drogą pocztową, listem zwykłym. Faktura elektroniczna zostaje wysłana na adres e-mail podany przez pacjenta.

7. W ramach świadczeń prywatnych usług medycznych Kieleckie Centrum Pediatryczne zapewnia odpłatnie dostęp do badań diagnostycznych, zabiegów oraz do konsultacji lekarskich. Informacje o zakresie dostępnych świadczeń umieszczone są na stronie internetowej zakładu. Szczegółowych informacji o pełnym zakresie dostępnych świadczeń udziela rejestracja bezpośrednio w poradni lub telefonicznie w godzinach pracy poradni.

8. Pacjent prywatny ponosi ciężar kosztów wszystkich innych badań lekarskich i diagnostycznych bezpośrednio u świadczeniodawcy wykonującego te usługi medyczne. Jeśli dodatkowe usługi medyczne wykonywane są w Kieleckim Centrum Pediatrycznym opłaty uiszcza się zgodnie z cennikiem w rejestracji Kieleckiego Centrum Pediatrycznego.

a. Pacjent ma obowiązek potwierdzić termin wizyty przynajnniej 48h przed datą realizacji – w tym celu rejestracja podmiotu leczniczego będzie próbowała kontaktować się z Pacjentem. Jeżeli rejestracja Kieleckiego Centrum Pediatrycznego nie będzie miała możliwości potwierdzenia terminu realizacji wizyty (brak kontaktu telefonicznego, m@ilowego etc. – wystarczy jedna opcja do zachowania zasady) w terminie przynajmniej 24h przed realizacją wizyty – termin realizacji wizyty zostaje odwołany dla konkretnego Pacjenta.

b. Jeżeli Pacjent – wg. pkt a. – potwierdzi realizację wizyty jednak na zarezerwowaną wizytę nie przybędzie – Kieleckie Centrum Pediatryczne będzie uprawnione do dochodzenia odszkodowania.

9. Świadczenia zdrowotne udzielane są właściwymi metodami i środkami medycznymi, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zakresem kompetencji lekarza POZ oraz AOS, zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i z najwyższym poszanowaniem praw pacjenta.

10. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i z poszanowaniem praw pacjenta.

11. Ośrodek czynny jest w dni robocze w godzinach 08.00 – 18.00. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń w Poradni umieszczane są na stronie internetowej zakładu.

a. Ośrodek zdrowia może być czynny krócej.

12. Świadczenia są udzielane przy pomocy aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń i wprowadzonych do obrotu i użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. Ośrodek prowadzi dokumentacje medyczną i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

a. dokumentacja medyczna pacjentów stanowi własność podmiotu leczniczego Kieleckiego Centrum Pediatrycznego

b. pacjent ma prawo do uzyskania kopii własnej dokumentacji medycznej

c. sprawy udzielania informacji o pacjencie oraz udostępnianie dokumentacji medycznej uregulowane są regulaminem organizacyjnym Kieleckiego Centrum Pediatrycznego.

14. Lekarze i pracownicy Ośrodka oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Ośrodka zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zapisu ustawy o ochronie danych osobowych (RODO), starannego prowadzenia dokumentacji medycznej i ponoszą materialną odpowiedzialność za skutki jej naruszenia.